ZAZ Szprotawa

Szprotawski Zakład Aktywności
Zawodowej
Przejdź do treści

Menu główne:


Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w Szprotawskim Zakładzie Aktywności Zawodowej


Kierownik Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w
Szprotawskim Zakładzie Aktywności Zawodowej 
1. Stanowisko: robotnik do pracy lekkiej przy obsłudze kuchni -1 miejsce,
                         robotnik do pracy lekkiej przy obsłudze pralni – 2 miejsca

 
2. Wymiar czasu pracy – 0,55 etatu

3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

a) wymagania niezbędne:
 
1) orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym (tylko w
 przypadku chorób psychicznych, umysłowych lub autyzmu),

b) wymagania dodatkowe:
1) gotowość do nabywania nowych umiejętności,
2) książeczka zdrowia z wykonanymi badaniami epidemiologicznymi.
 
4. Szczegółowe zadania na stanowisku:
 
a) robotnik do pracy lekkiej przy obsłudze kuchni

- przygotowywanie warzyw na potrzeby kuchni,
- krojenie mięsa lub warzyw,
- pomoc przy przygotowywaniu posiłków,
- utrzymywanie porządku na stanowisku pracy.
- mycie i wycieranie termosów,
- obsługa cateringów,
- prowadzenie książki służbowej dokumentującej codzienny przebieg pracy,
- wykonywanie drobnych prac zleconych.

b) robotnik do pracy lekkiej przy obsłudze pralni
 
- obsługa klientów pralni,
- przyjmowanie i segregowanie prania,
- prowadzenie dokumentacji usług pralniczych,
- pranie i suszenie przyjętego asortymentu,
- przygotowywanie prania do maglowania,
- maglowanie i prasowanie,
- przygotowywanie prania do wydania,
- prowadzenie książki służbowej dokumentującej codzienny przebieg pracy.
 
5. Warunki pracy :
 
Praca w kuchni przy przygotowywaniu obiadów i organizacji cateringu.
Praca w pralni przy obsłudze pralnicy i magla.
Do czasu pracy należy doliczyć 60 minut codziennej rehabilitacji.
 
 
6. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu oferty:
1) CV – Curriculum Vitae – zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych);
2) kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
3) kopia orzeczenia o niepełnosprawności,
4) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy,
zaświadczenia o zatrudnieniu),
5) klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (załącznik do informacji o naborze),
6) kwestionariusz osobowy (do pobrania)
7) kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadanie umiejętności, ukończone kursy
specjalistyczne, itp.)
Oświadczenia składane przez kandydata muszą być opatrzone jego podpisem

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
 
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 24.09.2021 r. do godziny 1200 w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy”
 
- osobiście w godzinach pracy ZAZ w biurze Zakładu Aktywności Zawodowej w Szprotawie
w godzinach: 800 – 1400;

- listownie na adres: Szprotawski Zakład Aktywności Zawodowej ul. Niepodległości 10
67-300 Szprotawa: liczy się data wpływu do Szprotawskiego ZAZ
Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz dostarczone po terminie nie będą
rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie
rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem
kandydata. Zastrzegam sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

W sprawie naboru informacji udziela telefonicznie: pracownik Katarzyna Ksenycz
tel. 68 415 20 70


       Szprotawski Zakład Aktywności Zawodowej działa jako samorządowy zakład budżetowy Gminy Szprotawa. Został powołany Uchwałą Nr LV/406/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Szprotawski Zakład Aktywności Zawodowej i nadania Statutu. Z końcem listopada 2016 roku zakład rozpoczął swoją działalność. Wojewoda Lubuski decyzją nr D/ZAZ/1/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku nadał zakładowi status zakładu aktywności zawodowej.
           
           Podstawowym zadaniem zakładu jest rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych w Zakładzie osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym (bez względu na rodzaj schorzenia) i umiarkowanym (tylko upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne lub autyzm). Obecnie Zakład zatrudnia 21 osób z niepełnosprawnością w trzech działach:
- gastronomia,
- pralnia,
- drobne prace zlecone

          Zachęcamy Państwa do korzystania z usług Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej. Korzystając z usług ZAZ-u dajecie Państwo szansę na pracę i lepsze życie osobom niepełnosprawnym.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego