ZAZ Szprotawa

Szprotawski Zakład Aktywności
Zawodowej
Przejdź do treści

Menu główne:

Nabór kandydatów na wolne stanowisko

 pracy w Szprotawskim Zakładzie
 Aktywności Zawodowej
 

Kierownik Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

w Szprotawskim Zakładzie Aktywności Zawodowej

 

 

1. Stanowisko: robotnik do pracy lekkiej przy obsłudze kuchni - 1 miejsce            

 

2. Wymiar czasu pracy – 0,55 etatu

 

3. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

  a) wymagania niezbędne:
 1) orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym (tylko w
 przypadku chorób psychicznych, umysłowych lub autyzmu),
 b) wymagania dodatkowe:
 1) gotowość do nabywania nowych umiejętności,
 2) książeczka zdrowia z wykonanymi badaniami epidemiologicznymi.
 
4. Szczegółowe zadania na stanowisku:
 
 a) robotnik do pracy lekkiej przy obsłudze kuchni  
 
  -  przygotowywanie warzyw na potrzeby kuchni,
 
  - krojenie mięsa lub warzyw,
 
  - pomoc przy przygotowywaniu posiłków,
 
  - utrzymywanie porządku na stanowisku pracy.
 
  - mycie i wycieranie termosów,
 
  - obsługa cateringów,
 - prowadzenie książki służbowej dokumentującej codzienny przebieg pracy,
 
  - wykonywanie drobnych prac zleconych.
 

 5. Warunki pracy :
 Praca w kuchni przy przygotowywaniu obiadów i organizacji cateringu. Do czasu pracy należy doliczyć
 60 minut codziennej rehabilitacji.
 
 

6. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu oferty:

 1) CV – Curriculum Vitae – zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a
 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
 sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych);

2) kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
3) kopia orzeczenia o niepełnosprawności,
4) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy,
 zaświadczenia o zatrudnieniu),
5) klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (załącznik do informacji o naborze),
6) kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadanie umiejętności, ukończone kursy
 specjalistyczne, itp.)
Oświadczenia składane przez kandydata muszą być opatrzone jego podpisem
 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 Dokumenty należy składać w terminie do dnia 23.09.2022 r.  do godziny 1200 w zamkniętej kopercie z umieszczonym
imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy”
 

- osobiście w godzinach pracy ZAZ w biurze Zakładu Aktywności Zawodowej w Szprotawie  w godzinach: 800 – 1400;

 

- listownie na adres: Szprotawski Zakład Aktywności Zawodowej ul. Niepodległości 10

 67-300 Szprotawa: liczy się data wpływu do Szprotawskiego ZAZ

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz dostarczone po terminie nie będą

rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie

rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem

kandydata. Zastrzegam sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
 

W sprawie naboru informacji udziela telefonicznie: pracownik Katarzyna Ksenycz  tel. 68 415 20 70
       Szprotawski Zakład Aktywności Zawodowej działa jako samorządowy zakład budżetowy Gminy Szprotawa. Został powołany Uchwałą Nr LV/406/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Szprotawski Zakład Aktywności Zawodowej i nadania Statutu. Z końcem listopada 2016 roku zakład rozpoczął swoją działalność. Wojewoda Lubuski decyzją nr D/ZAZ/1/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku nadał zakładowi status zakładu aktywności zawodowej.
           
           Podstawowym zadaniem zakładu jest rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych w Zakładzie osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym (bez względu na rodzaj schorzenia) i umiarkowanym (tylko upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne lub autyzm). Obecnie Zakład zatrudnia 21 osób z niepełnosprawnością w trzech działach:
- gastronomia,
- pralnia,
- drobne prace zlecone

          Zachęcamy Państwa do korzystania z usług Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej. Korzystając z usług ZAZ-u dajecie Państwo szansę na pracę i lepsze życie osobom niepełnosprawnym.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego